20180806-SH3J0430.jpg 20180806-SH3J0434.jpg
20180806-unaga.jpg   モザイクタイルミュージアム (多治見市)